Podpisanie umowy na doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.

31 lipca 2017 r. Jan Kowalczyk- Starosta, Tadeusz Stanibuła- Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego i Barbara Pakosik- Skarbnik Powiatu podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowę na dofinansowanie projektu pn.,,Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim”. Projekt będzie realizowany od 1 sierpnia 2017 r do 31 grudnia 2018 r.w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa.13 Infrastruktura Społeczna. Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.
Budżet projektu wynosi  3 017 198,98  zł a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  wynosi 85% kwoty całkowitych  wydatków kwalifikowalnych projektu, tj. 2 564 619,13 zł.

 

Translate »