Zakończenie przebudowy drogi powiatowej Telatyn- Posadów.

Dnia 18 września została ukończona realizacja operacji pn.,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3516L Górno- Telatyn na odcinku Posadów-Telatyn od km 28+065,00 do km 33+465,00, długości 5,400km” .Przebudowa drogi została zrealizowana dzięki współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Przyznana pomoc finansowa została  na operacje typu ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Droga została przebudowana w zakresie:
1) długość odcinków dróg do przebudowy – 5 400,00 m,
2) droga – jednojezdniowa, dwupasmowa,dwukierunkowa,
3) prędkość projektowa – 50 km/h,
4) przekrój szlakowy / drogowy /, tylko na odcinkach z chodnikiem –półuliczny,
5) szerokość pasów ruchu:  2 x 2,60 m,
6) nawierzchnia jezdni – bitumiczna,
7) chodniki istniejące i projektowane – z kostki brukowej betonowej,
8) zjazdy wg stanu istniejącego,
9) pobocza utwardzone, na szerokości 0,50 m oraz nie utwardzone o szerokości 0,75 m,
10) kategoria obciążenia ruchem – KR-2.
Operacja ma na celu ;,,Podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi powiatowej  3516L oraz poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej dróg powiatowych i gminnych na obszarze  Gminy Telatyn, poprzez przebudowę drogi na długości  5,400 km”.

 

Translate »