Przebudowa dróg powiatowych.

Rozpoczął się odbiór techniczny i ostatnie prace wykończeniowe  robót drogowych po przebudowie drogi powiatowej 3512L Tyszowce – Nabróż – Żulice o długości 11,230 km.
Prace drogowe zostały zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim w ramach projektu  pn.,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3512L Tyszowce- Nabróż- Żulice  od km 00+000,00 do km 11+230,00, długości 11,23 km”.
Zrealizowany zakres robót za kwotę 3 mln 537 tys. zł obejmował wykonanie:
1) długość odcinków dróg do przebudowy – 11 230,00 m,
2) droga – jednojezdniowa, dwupasmowa,dwukierunkowa,
3) prędkość projektowa – 50 km/h,
4) przekrój szlakowy / drogowy /, tylko na odcinkach z chodnikiem –półuliczny,
5) szerokość pasów ruchu: 2 x 2,75 m lub 2 x 2,60 m,
6) nawierzchnia jezdni – bitumiczna,
7) chodniki istniejące i projektowane – z kostki brukowej betonowej,
8) zjazdy wg stanu istniejącego,
9) pobocza utwardzone, na szerokości 0,50 m oraz nie utwardzone o szerokości 0,75 m,
10) kategoria obciążenia ruchem – KR-2.
Przebudowa drogi jest dofinansowana w ramach operacji typu,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  ,,Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja ma na celu ;,,Podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi powiatowej  3512L oraz poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej dróg powiatowych i gminnych na obszarach  Gmin Tyszowce, Łaszczów i Telatyn, poprzez przebudowę drogi na długości 11,230 km”.

 

Translate »