Powiat Tomaszowski stawia na kompetencje dla rynku pracy.

12 grudnia 2017 r. Jerzy Wereszczak- Wicestarosta, Tadeusz  Stanibuła- Członek Zarządu oraz Barbara Pakosik- Skarbnik Powiatu podpisali  umowę na realizację projektu pn.,,Powiat Tomaszowski stawia na kompetencje kluczowe dla rynku pracy”, Oś priorytetowa 12.Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie od 01.01.2018 do 30.06.2019 r. w 3 szkołach , dla których organem prowadzącym jest Powiat Tomaszowski: Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 2 i  Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Tomaszowie Lubelskim.
Uczestnikami projektu będą:
– uczniowie kształcący się w powyższych szkołach, łącznie 340 uczniów;  ZS Nr 1 – 210 ucz. (120K,90M),  ZS Nr 2 – 68 ucz. (41K, 27 M) , SOSW: SP-34U ( 9K), Gimnazjum-19U (3K), ZSZ-9U (5K).
– nauczyciele z ww. szkół – łącznie 38 nauczycieli (33K, 5M).
Zaplanowane w projekcie wsparcie ma charakter kompleksowy – obejmuje nauczycieli i uczniów oraz doposażenie pracowni przyrodniczych i pracowni TIK.
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 340 uczniów i kursów zawodowych dla 38 nauczycieli, doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i pracowni TIK.
Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Powiat Tomaszowski w ZS Nr 1, ZS Nr 2, SOSW i Syntea S.A.
W ramach projektu w szkołach odbędą się:
– zajęcia wyrównawcze i rozwijające z jęz. angielskiego, jęz. niemieckiego, jęz. rosyjskiego, matematyki i inne.
– zajęcia pozaszkolne -m.in.wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernika.
– kursy zawodowe prowadzące do nabywania kwalifikacji i kompetencji nauczycieli.
– zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie pracowni w ZS Nr 1: biologicznej, chemicznej, geograficznej, fizycznej.
W ZS NR 2: biologicznej, chemicznej, geograficznej.
W SOSW: matematycznej, matematyczno-przyrodniczej, biologicznej, geograficznej oraz zakup sprzętu komputerowego.
Rezultatem realizacji projektu, zgodnie ze zdiagnozowanymi w szkołach problemami, będzie podniesienie kompetencji uczniów w najbardziej pożądanych na rynku pracy obszarach, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz zwiększenie udziału potencjalnych pracodawców w procesie kształcenia i doposażenie szkół w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Budżet projektu ogółem wynosi: 1 472 529,60 zł, w tym: – kwota dofinansowania wynosi: 1 387 403,80 zł.

W szkołach będącymi jednostkami organizacyjnymi powiatu tomaszowskiego realizowane są także projekty:

1) z Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego, projekt pn.,,Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i 4 w Tomaszowie Lubelskim”.
Okres realizacji; od 23.06.2016 do 30.11.2018 r.
Budżet projektu wynosi; 3 017 198,98 zł, dofinansowanie 2 564 619,13 zł;
2) z Działania 12.4 Kształcenie zawodowe, pn.:,, Kompetencje w zawodzie drogą do kariery”.
Okres realizacji projektu: od 01.07.2017 do 30.09. 2019 r .
Budżet projektu ogółem wynosi: 1 622 949,12 zł, dofinansowanie: 1 460 654,20 zł;

 

Translate »