Rozpoczęcie realizacji projektu „Na ratunek”

Powiat Tomaszowski realizuje międzynarodowy projekt od 1 maja 2019 roku pn. Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy”.

Projekt nr PBU.03.01.00-06-0142/17-00 finansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Partnerstwa.

Działania, które zaplanowano w projekcie obejmą:

zakup specjalistycznych karetek pogotowia ratunkowego; SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim zakupi dwa ambulanse z wyposażeniem typu S i systemem do telekardiologii, SP ZOZ w Hrubieszowie zakupi ambulans z wyposażeniem typu S i ambulans z wyposażeniem typu P, Szpital Rejonowy w Żabince zakupi ambulans z wyposażeniem typu S i 4 ambulanse z wyposażeniem typu T, Sokalska Rejonowa Rada zakupi ambulans z wyposażeniem typu S i systemem do telekardiologii. Efektem realizacji zadania będzie ujednolicenie standardów pojazdów ratujących życie na obszarze transgranicznym. Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego; SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim zakupi: aparat ECHO, 4 automaty do resuscytacji, 2 aparaty USG, 2 defibrylatory z opcją kardiowersji i teleaudio, respirator stacjonarny, 3 aparaty EKG, 2 fantomy dla dorosłych i jeden dla dzieci, SP ZOZ w Hrubieszowie zakupi: aparat USG 3D, 2 defibrylatory z opcja kardiowersji, 4 urządzenia do kompresji klatki piersiowej, respirator transportowy, 2 respiratory stacjonarne automat do resuscytacji, fantom dla dzieci i fantom dla dorosłych, Szpital Rejonowy w Żabince zakupi: defibrylator z opcją kardiowersji, respirator stacjonarny, 3 aparaty EKG, fantom dla dorosłych i fantom dla dzieci, Sokalska Rejonowa Rada zakupi: 3 aparaty EKG, aparat USG, znieczulający aparat oddechowy, fantom dla dzieci i fantom dla dorosłych.

Zakup zaplanowanych sprzętów medycznych przyczyni się do stworzenia standardów diagnostycznych po każdej stronie granicy. Wszyscy pacjenci, niezależnie od narodowości będą diagnozowani nowoczesnym sprzętem.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia specjalistyczne dla personelu medycznego. Dzięki ustandaryzowanym szkoleniom personel medyczny Beneficjentów nabędzie umiejętności i wiedzę, która zostanie wykorzystaniu w tworzeniu wspólnych zasad i mechanizmów współpracy służb ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym. SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim przeszkoli 6 lekarzy, 25 pielęgniarek i 15 ratowników medycznych, SP ZOZ w Hrubieszowie przeszkoli 17 ratowników medycznych, 12 pielęgniarek i 16 ratowników medycznych kierowców, Szpital Rejonowy w Żabince planuje przeszkolić 53 lekarzy, 80 pielęgniarek, Sokalska Rejonowa Rada zleci przeszkolenie 10 lekarzy i 10 pielęgniarek, którzy nabyte umiejętności przekażą podczas szkoleń wewnętrznych pozostałemu personelowi szpitalnemu 90 lekarzy i 140 pielęgniarek. Zaplanowano także szkolenia pierwszej pomocy skierowane do mieszkańców obszaru. Szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy przeprowadzane będą według harmonogramów w okresie wdrażania projektu w szkołach, przedsiębiorstwach i podczas wydarzeń plenerowych beneficjentów.

W szkoleniach wykorzystywane będą fantomy zakupione w ramach projektu. Planowane szkolenia przyczynią się do wzrostu umiejętności udzielania pierwszej pomocy u osób przeszkolonych a dzięki przeprowadzaniu szkoleń podczas masowych wydarzeń plenerowych wzrośnie również świadomość możliwości udzielania pomocy poszkodowanym w różnych wypadkach u szerszej grupy uczestników wydarzeń. Powiat Tomaszowski przeszkoli 100 osób, SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim przeszkoli 1 428 osób, SP ZOZ w Hrubieszowie przeszkoli 1 200 osób, Szpital Rejonowy w Żabince przeszkoli 1 000 osób, Sokalska Rejonowa Rada przeszkoli 903 osoby.

Zorganizowane zostaną również konferencje m.in. konferencja na temat roli i znaczenia ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym. Rezultatem konferencji będzie transfer wiedzy i wypracowanie procedur współpracy międzyregionalnej przygranicznych szpitali i zespołów ratownictwa medycznego w Tomaszowie Lubelskim, Hrubieszowie, Żabince i w Sokalu.

Konferencja końcowa z ćwiczeniami, w ćwiczeniach wezmą udział przeszkoleni w ramach projektu personel medyczny i przedstawiciele mieszkańców, użyte zostaną karetki i sprzęt zakupiony w ramach projektu. Rezultatem realizacji zadania będzie usprawnienie komunikacji i wymiany informacji między służbami ratowniczymi na obszarze transgranicznym.

W ramach projektu opracowany zostanie program współpracy służb ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym. Efektem realizacji zadania będzie opracowanie spójnego systemu wymiany informacji i schematów komunikacji pomiędzy służbami medycznymi podczas zdarzeń niebezpiecznych na obszarze transgranicznym.

Komunikacja i promocja projektu

W ramach szkoleń skierowanych do mieszkańców obszaru realizacji projektu zaplanowano drobne gadżety promocyjne i ulotkę instruktażową na temat zasad udzielania pierwszej pomocy, która przygotowana zostanie w 4 wersjach językowych (pl, ang, ros, ua). Beneficjenci przewidują również zamontowanie na przejściach granicznych obszaru objętego wsparciem tablic informacyjnych i wydanie broszury informującej o realizacji projektu. Tablice i broszura zawierać będą informacje o tym gdzie szukać pomocy w razie wypadków i jak udzielić podstawowej opieki. Broszura również przygotowana zostanie w 4 wersjach językowych z uwzględnieniem potrzeb osób słabo widzących. Utworzenie zakładek na stronach internetowych wszystkich Beneficjentów o realizacji i wydarzeniach projektu. Informowanie o wydarzeniach projektu na profilach społecznościowych prowadzonych przez Beneficjentów.

Beneficjent Wiodący: Powiat Tomaszowski, Beneficjenci: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, Centralny Rejonowy Szpital w Żabince, Sokalska Rejonowa Rada.

Translate »