Bezpieczne przejścia dla pieszych !

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim 14 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Bezpieczne przejścia dla pieszych przy ul.Kościuszki w Tomaszowie Lubelskim”. W spotkaniu wzięli udział: Sebastian Paul- Dyrektor Delegatury LUW w Zamościu, Katarzyna Żelazek inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Jarosław Korzeń- Wicestarosta, Dariusz Czop- Sekretarz Powiatu, Andrzej Mandziuk- Komendant Powiatowy PSP, Wojciech Żukowski- Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski, komisarz Szymon Głazowski- z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji  oraz asp. Wioletta Myszczyńska i asp. Agnieszka Leszek z Komendy Powiatowej Policji, Andrzej Dmitroca- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Teresa Koszel- Dyrektor Przedszkola Nr 2, Beata Łaba- z-ca Dyrektora SP Nr 3 i Katarzyna Wojciechowska z Przedszkola Nr 1. Kiedy Władysław Stasiak konstruował „Razem bezpieczniej”, mało kto był przekonany, że rządowy program, koordynowany centralnie przez ministerstwo jest w stanie poruszyć, pobudzić i uaktywnić społeczności lokalne, zintegrować różne podmioty, instytucje, a także samych mieszkańców małych miejscowości, dla rozpowszechniania bezpiecznych postaw i zachowań wśród mieszkańców. Pełna nazwa aktualnej edycji programu to „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Głównym zadaniem Programu jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych,  szczególnie poprzez tworzenie lokalnych systemów bezpieczeństwa. Dotyczą one działań na rzecz bezpiecznej przestrzeni, bezpiecznej infrastruktury oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i przestępczości pospolitej, do których należą działania profilaktyczno-prewencyjne, informacyjne, edukacyjne. Przedmiotowy program realizowany jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Powiat Tomaszowski w roku bieżącym złożył wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych przy ul. Kościuszki w Tomaszowie Lubelskim”. Na realizację przedmiotowego celu pozyskano środki w wysokości 38 tys. 63 zł (gdzie wkład własny wyniósł 4 tys. 729 zł. 39 gr.). Łącznie całość projektu zrealizowana została za kwotę 42 tys. 792 zł 39 gr. Należy podkreślić, że bezpieczeństwo użytkowników drogi powiatowej to priorytet w działalności władz Powiatu Tomaszowskiego.

W działania te zaangażowały się jednostki samorządowe tj. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim i jednostka podległa Zarządowi Powiatu – Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim, Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim i jednostki podległe Burmistrzowi – Szkoła Podstawowa Nr 3 i w Przedszkola Samorządowe Nr 1 i 2 oraz Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim. Zadanie polegało na przeprowadzeniu i wdrożeniu wielu działań, prowadzących do poprawy bezpieczeństwa w mieście powiatowym liczącym ok. 19 tys. mieszkańców jakim jest Tomaszów Lubelski, poprzez:

  1. a) w zakresie działań infrastrukturalnych:

– montaż 2 kompletów aktywnego przejścia dla pieszych wraz z zasilaniem solarnym;

– kompleksowe oznakowanie poziome poprzez pomalowanie grubowarstwową, odblaskową i chemoutwardzalną farbą skrzyżowania wraz z (będącym jego elementem) przejściami dla pieszych farbą w ilości 73,86 m2;

– zakup i dostawę opasek odblaskowych, kolor srebrny, z nadrukiem o treści „Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim” w ilości 2 000 sztuk;

– zakup i dostawę opasek odblaskowych, kolor żółty, z nadrukiem o treści „Komenda Powiatowa PSP w Tomaszowie Lubelskim w ilości 2 000 sztuk;

– zakup i dostawę maskotek miś strażak o wys. 25 cm – 175 sztuk;

– zakup i dostawę maskotek miś policjant o wys. 25 cm – 75 sztuk;

– zakup i dostawę maskotek pies policjant o wys. 30 cm – 100 sztuk;

– zakup i dostawę tablic promujących Projekt.

 

  1. b) w zakresie działań edukacyjnych:

 

– szkolenie z zakresu korzystania z bezpiecznego przejścia dla pieszych przeprowadzone przez wykonawcę skierowane do zarządcy drogi, Policji oraz przedstawicieli samorządu powiatowego i miejskiego;

– działania edukacyjno-szkoleniowe przeprowadzone w Szkole Podstawowej Nr 3 i w Przedszkolach Samorządowych Nr 1 i 2 w Tomaszowie Lubelskim z dziećmi i młodzieżą z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej, gdzie zostały przedstawione zasady bezpiecznego poruszania się po przejściu dla pieszych, drodze, noszenia elementów odblaskowych na ubraniach. Dodatkowo przeszkolono uczestników w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym zasad zachowania się w przypadku wystąpienia wypadków komunikacyjnych. Uczestnikom warsztatów wręczono zakupione z Programu elementy odblaskowe oraz maskotki;

– upowszechnienie założeń programu poprzez strony internetowe i portale społecznościowe samorządów oraz tablice informacyjne.

Oczekuje się że zrealizowany projekt osiągnie następujące rezultaty:

– wzrost poczucia bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych;

– powstanie bezpiecznego przejścia przez drogę i tym samym poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

– uwidocznienie (szczególnie w porze nocnej) dla kierowcy o zbliżaniu się do na przejściu dla pieszych;

– zmniejszenie prędkości i wyhamowanie pojazdu przez przejściem;

– wzrost ochrony zdrowia i życia ludzkiego;

– wzrost świadomości w zakresie bezpiecznego poruszania się pieszych – uczniów szkoły w ruchu drogowym;

– wzrost ilości osób świadomych jak zachować się w przypadku udziału w wypadku komunikacyjnego;

– ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych;

– poprawa widoczności dzieci i młodzieży na drodze poprzez stosowanie elementów odblaskowych;

– wzrost zaufania do funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej oraz nawiązanie przyjaznych relacji poprzez wręczenie maskotek ubranych w mundury przedmiotowych służb;

– poprawa wizerunku Powiatu jako bezpiecznego i innowacyjnego samorządu terytorialnego;

– zastosowanie nowinek technicznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;

– dotarcie do mieszkańców powiatu (samorządów, organizacji pozarządowych) z założeniami Programu „Razem Bezpieczniej”.Reasumując, zrealizowany projekt przyczyni się do osiągnięcia dwóch celów szczegółowych Programu poprzez poprawę bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym oraz edukację dzieci i młodzieży w zakresie zachowań na drodze.

 

 

Translate »