Porozumienie z Powiatem Lubaczowskim podpisane !

Podczas Sesji Rady Powiatu Lubaczowskiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2019r. Henryk Karwan Starosta Tomaszowski oraz Jarosław Korzeń Wicestarosta podpisali porozumienie o współpracy między Powiatem Lubaczowskim i Tomaszowskim. Powiat Lubaczowski reprezentowany był przez Zenona Swatka Starostę Lubaczowskiego oraz Pawła Głaza Wicestarostę.
Porozumienie obejmuje dziedziny takie jak:
* promowanie rozwoju stosunków pomiędzy samorządami
*rozwój działalności gospodarczej
* wykorzystywanie środków finansowych, pochodzących z UE,8
* popieranie rozwoju stosunków instytucjonalnych w dziedzinie szkolnictwa i kultury, *współdziałanie w zakresie sportu i turystyki
*wymiana doświadczeń w dziedzinie promocji ochrony zdrowia.
W ramach podpisanego porozumienia strony zobowiązały się także do partnerstwa przy przygotowaniu i wdrożeniu inicjatywy GEOPARK „Kamienny Park na Roztoczu” w kontekście aplikowania do Sieci Globalnych Geoparków UNESCO.
Potrzeba partnerstwa wynika z oczekiwań społecznych samorządów sąsiadujących powiatów, położonych na granicy południowo-wschodniej, na obszarze Roztocza. Powiat Tomaszowski i Lubaczowski dysponują unikalnymi walorami przyrodniczymi Roztocza, dobrą ofertą kulturalną, kulinarną i turystyczną. Będziemy sprzyjać rozwojowi nowych kontaktów i form współpracy”- mówił podczas spotkania Henryk Karwan Starosta Tomaszowski. W trakcie posiedzenia Rady został wygłoszony przez dr hab. Teresę Brzezińską-Wójcik, prof. UMCS, referat okolicznościowy pt. „Jak wykreować obszarowy produkt turystyczny na Roztoczu Wschodnim”.
Uczestnicy spotkania mieli także okazję zwiedzić Zespół Cerkiewny w Radrużu, który od 2013 r. znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, zaś w 2017 r. otrzymał status Pomnika Historii na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej.

Translate »