Nieodpłatna pomoc prawna w czasie zagrożenia epidemiologicznego covid-19, wzór wniosku

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., nr 491) Starosta Tomaszowski reprezentujący urząd administracji publicznej informuje, że realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno wykonawcom jak i petentom pomocy, do dnia 30 kwietnia 2020 r. będzie odbywała się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, czyli w formie home office – dyżurów telefonicznych.

W związku z zaistniałą sytuacją osoba potrzebująca udzielenia NPP/NPO powinna złożyć w formie elektronicznej wniosek o uzyskanie porady (wniosek do pobrania poniżej z załączonego pliku.
W sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu petent może złożyć wniosek o uzyskanie porady wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon. Fakt ten powinien być niezwłocznie odnotowany przez wykonawcę usługi w formie notatki służbowej, zawierającej następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL – numer innego dokumentu tożsamości) oraz datę złożenia oświadczenia. W notatce wykonawca powinien wskazać przyczyny uzasadniające odstąpienie od pisemnej formy oświadczenia.

Starosta Tomaszowski zapewnia dostęp do nieodpłatnych usług pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę analogicznie jak w przypadku udzielania w/w usług w stosunku do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 942, z późń. zm.) o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W szczególności znajdzie tu zastosowanie § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2492), zgodnie z którym część B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania NPP/NPO poza punktem lub za pośrednictwem porozumiewania się na odległość. Po udzielonej NPP/NPO, osobę uprawnioną informuje się o możliwości przekazania opinii o udzielonej NPP/NPO pod wskazanym numerem telefonu 84 665 86 11 lub adresem poczty elektronicznej starostwo@powiat-tomaszowski.com.pl lub listownie na adres:

Starostwo Powiatowe,
ul. Lwowska 68,
22-600 Tomaszów Lubelski.

Zobowiązuje się Urzędy Miast/Gmin z terenu Powiatu Tomaszowskiego, z którymi zostały zawarte porozumienia na świadczenie usług NPP/NPO do zamieszczenia w lokalach, w których udzielane są w/w usług oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych, informacji o funkcjonowaniu poradnictwa poprzez kontakt telefoniczny w terminie do 30 kwietnia br. Jeżeli zaistnieją pozytywne przesłanki związane z sytuacją epidemiologiczną, punkty NPP/NPO będą funkcjonowały w pierwotnej formule, zgodnie z harmonogramami przedłożonymi gminom.

W razie pytań proszę kontaktować się z numerem tel.: 84 665 86 11

Wniosek – pomoc prawna na odległość

karta pomocy. czesc B

Translate »