Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej

Dnia 25 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie została podpisana umowa pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie a Powiatem Tomaszowskim o udzielenie grantu na wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19, poprzez wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID-19 w ramach projektu pn.: „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”.

Otrzymany grant na łączną kwotę 430 449,00 zł będzie realizowany przez:

  1. Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach

W ramach grantu dom pomocy społecznej skorzysta z pomocy na:

  • zakup sprzętu i wyposażenia na doposażenie stanowisk pracy oraz tworzenie izolatek i miejsc do kwarantanny w DPS,
  • dodatki do wynagrodzeń dla pracowników niemedycznych, mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami w związku ze sprawowaniem opieki,
  • zatrudnienie dodatkowych pracowników w DPS-ach do świadczenia opieki nad mieszkańcami DPS-ów na okres maksymalnie 3 miesięcy,
  • przygotowanie tymczasowych miejsc odbywania kwarantanny,
  • przygotowanie miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Translate »