Remont, modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3525L Józefowka – Pawłówka – Podhorce w miejscowości Pawłówka od km 1+217 do km 2+216

Realizowana droga zlokalizowana jest w miejscowości Pawłówka (gmina Rachanie).  Zadanie obejmuje  poprawę stanu drogi poprzez jej kompleksowy remont/modernizację o długości 0,999 km, w tym kompleksowe wykonanie oznakowania poziomego; ustawienie odblaskowego oznakowania pionowego, w tym ustawienie 2 aktywnych znaków w obszarze zabudowanym B-33 („ograniczenie prędkości do 30 km/h”) zasilanych solarnie; remont zjazdów publicznych  o nawierzchni bitumicznej oraz indywidualnych o nawierzchni z kruszywa; ustawieniu barier energochłonnych.

Celem przewodnim realizacji tego przedsięwzięcia drogowego jest poprawa dostępności komunikacyjnej oraz rozwój terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych w tej części gminy.

Ułatwi dostęp do ośrodków gospodarczych i zakładów pracy oraz poprawi dostępność i czas reakcji dla służb ratowniczych i porządkowych do tych terenów . Realizacja przedmiotowego odcinka  drogi dodatkowo ułatwi  dojazd do  instytucji publicznych i kulturalnych, poprawiając jakość życia mieszkańców na obszarach wiejskich.  Umożliwi także rozwój linii komunikacyjnych na odcinku drogi Podhorce-Pawłówka-Józefówka, tym samym przeciwdziałając wykluczeniu transportowemu tego obszaru.

 

DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

DOFINANSOWANIE – 374 683, 00 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJ – 624 471, 92 zł.

 

Translate »