ROZBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3504L ORAZ DROGI POWIATOWEJ NR 3526L OD MIEJSCOWOŚCI TARNAWATKA-TARTAK DO MIEJSCOWOŚCI PODHORCE

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

ROZBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3504L ORAZ DROGI POWIATOWEJ NR 3526L OD MIEJSCOWOŚCI TARNAWATKA-TARTAK DO MIEJSCOWOŚCI PODHORCE

 

DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

DOFINANSOWANIE – 7 905 236, 00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJ – 11 293 195, 61 zł

 

Realizowana inwestycja zlokalizowana jest w gminie Tarnawatka (miejscowości Tarnawatka-Tartak, Wieprzów Tarnawacki, Wieprzów Ordynacki) i gminie wiejskiej Tomaszów Lubelski (miejscowości Justynówka, Przecinka, Podhorce).

 

Całe planowane do realizacji zadanie w ramach rozbudowy tworzy jeden spójny ciąg komunikacyjny o długości 10,835 km.

 

Przebudowa drogi powiatowej Tarnawatka Tartak-Wieprzów-Przecinka-Podhorce

 

 

Zadanie obejmuje m.in. następujące elementy prac:

1) Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na  drogach o łącznej długości 10 835 m, w tym:
dodatkowo na odcinku gruntowym drogi powiatowej Nr 3526L o długości 1, 858 km jej budowa;
2) przebudowa skrzyżowań (normatywne łuki) z drogami gminnymi i z drogą powiatową;

3) wykonanie chodników na  łącznej długości 1 683 m;

4) wykonanie poboczy gruntowych, gruntowych ulepszonych i utwardzonych  na pozostałym odcinku dróg;
5) wykonanie rowów otwartych na długości 14 637 m (w tym rowów krytych na długości 178 m);

6) przebudowa przepustów;

7) wykonanie przebudowy zjazdów publicznych i indywidualnych na zjazdy o nawierzchni bitumicznej lub z kostki,

8) wykonanie peronów komunikacyjnych;

9) kompleksowe wykonanie oznakowania poziomego (farbą strukturalną, grubowarstwową) oraz kompleksowa wymiana oznakowania pionowego, w tym wykonanie: oznakowania przejścia dla pieszych znakami aktywnymi w ilości 2 szt. oraz 1 oświetlonego przejścia dla pieszych.

Realizacja zadania w znacznym stopniu poprawi dostępność transportową mieszkańców gminy Tarnawatka i Tomaszów Lubelski do ośrodków gospodarczych i do usług publicznych w szczególności do miasta powiatowego jakim jest Tomaszów Lubelski i do siedziby gmin w Tarnawatce i mieście Tomaszów Lubelski. Poprzez powstanie lub rozbudowę bitumicznej nawierzchni część mieszkańców gminy Tomaszów Lub. i Tarnawatka uzyska swobodny dostęp do drogi wojewódzkiej Nr 850 i krajowej Nr 17. Jednocześnie inwestycja przyczyni się do rozwoju całego obszaru wiejskiego i do poprawy jakości życia mieszkańców, umożliwiając swobodny dostęp – dojazd do miejsc pracy w Tarnawatce, Tomaszowie Lubelskim oraz do instytucji  kulturalnych. Powstanie  spójny ciąg drogowy na obszarze 2 gmin (od miejscowości Tarnawatka-Tartak do miejscowości Podhorce), przeciwdziałając wykluczeniu transportowemu tych obszarów.

Nastąpi poprawa dostępności i czasu reakcji dla służb ratowniczych i porządkowych do tych terenów dla jednostek straży pożarnej (PSP w Tomaszowie Lub. oraz dla jednostek OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym z Tarnawatki i z m.Podhorce), pogotowia ratunkowego w Tomaszowie Lub., Policji z posterunku w Tomaszowie Lubelskim i – z uwagi na przygraniczny teren – dla Straży Granicznej. Przebudowa drogi zapewni przedmiotowym służbom  najkrótszy dojazd do powyższych obszarów zlokalizowanych w sąsiedztwie tej drogi. Realizacja zadania (w tym powstanie peronów, zatok komunikacyjnych) umożliwi także dalszy rozwój transportu zbiorowego.

Poprawa infrastruktury drogowej powinna przyczynić się do rozwoju istniejących  i powstania nowych firm zlokalizowanych wzdłuż ciągu komunikacyjnego oraz w jego obrębie i tym samym do ożywienia gospodarczego terenu.

Translate »