[:pl]Ogólna charakterystyka powiatu[:en]Tomaszów Administrative District[:de]Landkreis Tomaszów[:uk]Томашовський повіт[:]

[:pl]Powiat Tomaszowski leży w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, przy granicy z Ukrainą – przejście drogowe i kolejowe w Hrebennem. Powiat zajmuje powierzchnię 1487 km.kw. Na obszarze powiatu znajdują się następujące krainy geograficzne: Roztocze Środkowe i Południowe – zwane też Wschodnim, Wyżyna Wołyńska (Kotlina Hrubieszowska i Grzęda Sokalska), Wyżyna Lubelska (Padół Zamojski), Kotlina Sandomierska (Równina Biłgorajska) i Kotlina Pobuża (Równina Bełska).

Tak duża atrakcyjność przyrodnicza i turystyczna powiatu wynika z dużego zróżnicowania tutejszego środowiska geograficznego. Ziemia tomaszowska leży bowiem na obszarze kilku odmiennych krain, na wschodnio – zachodnim pograniczu klimatycznym, florystycznym, faunistycznym a także historyczno – etnicznym. Nic więc dziwnego, że przybywa tu coraz więcej turystów, którzy lubią uprawiać ekoturystykę, agroturystykę oraz różne formy turystyki kwalifikowanej, czemu sprzyja istnienie aż 15 szlaków pieszych i rowerowych min.: Centralny Szlak Roztocza, Krawędziowy, Szumów, Po bunkrach Mołotowa.

Powiat tomaszowski wyróżnia się niespotykanym bogactwem form ochrony przyrody. Znajdują się tu trzy parki krajobrazowe: Krasnobrodzki, Południoworoztoczański i Puszczy Solskiej, a także aż 11 rezerwatów przyrody wśród nich „Nad Tanwią i „Czartowe Pole, ze słynnymi szumami, 7 użytków ekologicznych i ok. 100 pomników przyrody!

O wielokulturowym dziedzictwie tych ziem świadczą liczne zabytki świeckie i sakralne, jak np. grodziska należące do Grodów Czerwieńskich, kościoły rzymskokatolickie, cerkwie greckokatolickie (unickie) i prawosławne, d. zbory ewangelickie i żydowskie synagogi.

Dobrze rozwinięta usługowa baza turystyczna, głównie w Tomaszowie Lub., Suścu, Majdanie Sopockim, a także znana gościnność mieszkańców, są dodatkowymi walorami powiatu tomaszowskiego.

ATUTY POWIATU

 • Przygraniczne położenie – przez powiat przebiega droga krajowa Nr 17 Gdańsk-Warszawa-Hrebenne (granica państwa) Odessa.
 • Na terenie powiatu znajduje się międzynarodowe przejście graniczne Hrebenne – Rawa Ruska.
 • Relatywnie niskie koszty pracy i łatwy dostęp do fachowców.
 • Ceny towarów i obiektów niższe niż w innych regionach kraju.
 • Zaplecze rolnicze dobrej jakości produkty jako baza dla rozwoju przetwórstwa żywnościowego, znakomite ekologiczne warunki do produkcji rolnej, w tym zdrowej żywności.
 • Naturalne walory przyrodniczo-krajobrazowe Roztocza, specyficzny mikroklimat lasów sosnowych, czyste nieskażone środowisko.
 • Bogate tereny myśliwskie i łowieckie.

PREFEROWANE KIERUNKI INWESTYCJI

 • Przetwórstwo i obrót produktami rolno-spożywczymi.
 • Infrastruktura okołoturystyczna.
 • Infrastruktura przygraniczna.
 • Ochrona środowiska naturalnego.

OŚWIATA

Bazę dydaktyczną w powiecie stanowi: 52 szkoły podstawowe, 22 gimnazja, 4 zespoły szkół.

KULTURA

Na terenie powiatu organizowane są imprezy kulturalno-sportowe o zasięgu krajowym oraz między-narodowym. Ważniejsze imprezy to: Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu, Festiwal Dorobku Artystycznego Polskich Środowisk Przygranicznych, Ogólnopolskie Narciarskie Biegi Hetmańskie,

SPORT

Powiat tomaszowski ze względu na położenie geograficzne stwarza wszechstronne możliwości aktywnego wypoczynku zarówno w okresie letnim jak i Zimowym. W Tomaszowie Lubelskim funkcjonuje Ośrodek Sportu i Rekreacji TOMASOVIA z kompleksem sportowym, halą sportową, siłownią, dwoma boiskami piłkarskimi, kortami tenisowymi oraz hotelem. W okresie zimy istnieją doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych. Wytyczone są w obrębie Siwej Doliny trasy narciarskie.

Powiat w liczbach.


 [:en]

The Tomaszów administrative district is located in the south-eastern part of the Lublin Region, near the Ukrainian border. International route 17 passes through the district and leas to the border crossing with Ukraine at Hrebenne.

The district contains the following geographical areas: the Central and Southern Glen, known also as the Eastern Glen, Wołyńska Summit (Hrubieszowska Dale and Grzęda Sokolska), Lubelska Summit (Podół Zamojski), Sandomierska Dale (Biłgorajska Plain) and Pobuża Dale (Bełżec Plain).

Considerable differentiation in the geographical environment of the landscape is the reason why the district is so popular with tourists. The Tomaszów area comprises a number of different landscapes: the east and west border areas are diverse for their climate, flora and fauna, as well as their historical-ethnical characteristics. It is hardly surprising, therefore, that the number of tourists visiting the district is constantly growing. Visitors usually engage in eco-tourism, agro-tourism and a variety of 'qualified’ tourist activities, all of which are possible thanks to the 15 public footpaths and cycling routes. The following may be mentioned: Central Dale Route, Fringe Route, Murmur Route and the Molotov Bunker Route.

The Tomaszów administrative district is particularly discernible because of its unique richness in nature conservation. The district contains three landscape parks: Krasnobród, Southern Dale and Solski Forest. It also contains 10 nature reserves, including the following: „Over the River Tanew” and the „Devil’s Field” with its famous murmurs, 5 ecological districts and about 100 statues of nature!

The multi-cultural heritage of the area is seen through its many monuments both sacred and secular, as e.g. settlements belonging to the Grody Czerwieńskie stronghold, Roman Catholic churches, Greek-Catholic (uniate) and Orthodox churches, former Evangelist chapels and Jewish synagogues.

Additional assets of the Tomaszów district include the well-developed tourist service sector, mainly in Tomaszów Lubelski, Susiec and Majdan Sopocki, as well as the hospitality of the local population.

POVIAT’S DISTINCTIVE FEATURES

 • The border location – the No 17 main road runs through the Poviat, Gdańsk – Warsaw – Hrebenne (the Polish-Ukrainian border) – Odessa
 • The international border terminal Hrebenne – Rava Ruska.
 • The Poviat has its representatives in the Association of the Euro-Bug Region Self-governments.
 • Relatively low costs of work and easy access to experts.
 • The prices of goods and buildings are lower, compared to those in other regions.
 • The agricultural base and quality products guarantee the development of food processing, excellent ecological conditions for farm production, including healthy food.
 • Roztocze’s unique features of nature and landscape, the specific microclimate of the pine forests and clean, unpolluted environment.
 • Numerous monuments of material and sacral culture, sites of historical traditions and folklore.
 • Abundant areas for hunting and game shooting.

PREFERRED DOMAINS FOR INVESTMENTS

 • Food and farm produce processing and sale.
 • All forms of tourist infrastructure.
 • The borderland infrastructure.
 • Protection of natural environment.

EDUCATION

The didactic base comprises 65 primary schools, 15 secondary schools, 11 high schools as well as Law and Economics Faculty – the local branch of the Catholic University of Lublin.

CULTURE

Cultural and sporting events of national and international importance are held in the Poviat. There should be mentioned such events as: The International Folk Festival „Roztocze”, The Polish Border Communities’ Artistic Achievements Festival, The All-Polish Hetmański Ski-Run

SPORT

Geographical location makes the Poviat of Tomaszów a place of diversified active leisure potential, both in summer and winter. There is a Sports and Leisure Centre in Tomaszów with its sports complex, gym, fitness club, two football pitches, tennis courts and a hotel. In winter there are excellent conditions for practising winter sports. In the area of Siwa Dolina there are skiing trails and there is a ski lift on Biała Góra.

[:de]

Der Kreis Tomaszów liegt im südöstlichen Teil der Wojewodschaft Lublin an der Grenze mit der Ukraine. Über das Kreisgebiet verläuft die Fernverkehrsstraße Nr. 17 mit internationaler Bedeutung in Richtung des Grenzübergangs mit der Ukraine in Hrebenne.

Auf dem Kreisgebiet befinden sich folgende geographische Landstriche: Roztocze Środkowe und Południowe – auch Wschodne genannt, Wyżyna Wołyńska (Kotlina Hrubieszowska und Grzęda Sokolska), Wyżyna Lubelska (Podół Zamojski), Kotlina Sandomierska (Równina Biłgorajska) und Kotlina Pobuża (Równina Bełska).

Die große Attraktivität des Kreises für Naturfreunde und Touristen beruht auf der großen Vielfalt des geographischen Milieus. Die Region Tomaszów liegt auf dem Gebiet verschiedener Landschaften, im Ost-West-Grenzgebiet des Klimas, der Flora und Fauna und auch in der historisch-ethnischen Grenzregion. Es ist also nicht verwunderlich, dass immer mehr Touristen herkommen, die Öko- oder Agrotourismus oder eine andere Form der qualifizierten Erholung betreiben und die hier 15 Wander- und Radwanderwege antreffen, darunter: Centralny Szlak Roztocza, Szlak Krawędziowy, Szlak Szumów, Szlak Po Bunkrach Mołotowa.

Der Kreis Tomaszów zeichnet sich durch einmalige Formenvielfalt des Naturschutzes aus. Hier befinden sich drei Landschaftsparks: Park Krajobrazowy Krasnobrodzki, Park Krajobrazowy Południoworoztoczański und Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej und auch 10 Naturreservate, darunter Nad Tanwią und Czartowe Pole mit den berühmten rauschenden Wasserfällen, fünf ökologischen Nutzflächen und rund 100 Naturdenkmälern!

Vom multikulturellen Erbe der Region zeugen zahlreiche weltliche und sakrale Baudenkmäler, wie z. B. die Wehrburgen des Städteverbunds Grody Czerwieńskie, römisch-katholische, griechisch-katholische (unierte), orthodoxe und evangelische Kirchen sowie jüdische Synagogen.

Die gut entwickelte Dienstleistungsbasis im Fremdenverkehr, hauptsächlich in Tomaszów Lubelski, Susiec, Majdan Sopocki und die bekannte Gastfreundlichkeit der Einwohner sind zusätzliche Trümpfe des Kreises Tomaszów.

 

DIE VORTEILE DES LANDKREISES:

 • Die Lage an der Grenze – durch den Landkreis verläuft die Fernstraße Nummer 17 Danzig – Warschau – Hrebenne (Staatsgrenze) – Odessa.
 • Auf dem Gebiet des Landkreises befindet sich der internationale Grenzübergang Hrebenne – Rawa Ruska.
 • Der Landkreis ist Mitglied des Vereins für Selbstverwaltung der Euroregion BUG.
 • Niedrige Arbeitskosten und leichter Zugang zu den Fachleuten
 • Waren- und Objektpreise niedriger als in anderen Regionen des Landes
 • Landwirtschaftliches Hinterland als die Basis zur Entwicklung der Lebensmittelindustrie, sehr gute Qualität von landwirtschaftlichen Produkten, ökologisch ausgezeichnete Bedingungen für Landwirtschaftsproduktion
 • Naturkundliche und landschaftliche Werte des Roztocze, spezifisches Mikroklima der Kiefernwälder, saubere, durch Industrie nicht zerstörte Umwelt
 • Zahlreiche Denkmäler der materiellen und sakralen Kultur, traditions- und folkloreverbundene Orte
 • Reiche Jagdreviere

DIE BEVORZUGTEN ANLAGERICHTUNGEN

 • Die Verarbeitung von Ackerbauerzeugnissen und Nahrungsmitteln
 • Touristische Infrastruktur
 • Grenzinfrastruktur
 • Umweltschutz

BILDUNG

Auf dem Gebiet des Landkreises befinden sich 65 Grundschulen, 15 Gymnasien, 6 Schulkomplexe, darin 53 Schultypen, Lehrerkollegium für Fremdsprachen und Auswärtige Fakultät für Recht und Ökonomie der Katholischen Universität in Lublin.

KULTUR

Es werden im Landkreis Tomaszowski inländische und internationale Kultur- und Sportveranstaltungen organisiert. Zu den wichtigsten gehören: Das Internationale Folklorefestival „ROZTOCZE”, die Festspiele der polnischen Grenzmilieus und Gemeinpolnische Hetmanswettkämpfe im Schilauf.

SPORT

Der Landkreis Tomaszowski bietet in Anbetracht seiner geographischen Lage vielseitige Möglichkeiten für aktive Erholung sowohl im Sommer als auch im Winter. In Tomaszów Lubelski befindet sich das Sport- und Erholungszentrum TOMASOVIA mit Sportkomplex, Sporthalle, Fitnessstudio, zwei Fußballplätzen, Tennisplätzen und einem Hotel. Im Winter gibt es herrliche Bedingungen, Wintersportarten zu betreiben. Im Tal „Siwa Dolina” gibt es Schirouten, auf dem Weißen Berg funktioniert eine Schilift.

[:uk]

Томашовський повіт розташований у південно-східній частині люблінського воєводства, біля кордону з Україною. Через територію повіту проходить автострада міжнародного значення № 17 в напрямку міжнародного прикордонного переходу на Україну у Гребенному.

На території повіту знаходяться наступні географічні краї: Центральне і Південне Розточчя, Волинське узгір’я (Грубешівська котловина і Сокольська гряда), Люблінське узгір’я (Замойський поділ), Сандомирська котловина (Білгорайська рівнина) та Прибузька котловина (Белська рівнина).

Дуже велика привабливість повіту для природознавців і туристів пов’язана з великою різноманітністю тутешнього географічного середовища. Тому що томашовська земля розташована на території кількох країн, які відрізняються одна від другої, на території, яка є межею клімату, тваринного і рослинного світу, а також історично-етнічною межею між західною і східною Європою. Так що не дивина, що сюди прибуває все більше туристів, які люблять займатись екотуризмом, агротуризмом та іншими видами туризму, цьому сприяють існування аж 15 пішохідних і велосипедних маршрутів, у тому числі: Центральний маршрут „Розточчя”, „Граничний”, „Шуми”, „По бункерах Молотова”.

Томашовський повіт вирізняється дуже великою різноманітністю форм охорони природи. Тут знаходяться три ландшафтні парки: Краснобродський, Південно-Розточанський і Пуща Сольська, а також 10 природних заповідників, серед них – „Над Танвією” і „Чартове поле” із славнозвісними „шумами”, 5 екологічних угідь та близько 100 пам’ятників природи!

Про спадщину багатьох культур на цих землях свідчать численні світські і сакральні пам’ятки, такі як городища, що належать до Гродів Червенських, римсько-католицькі костели, греко-католицькі (уніатські) і православні церкви, колишні збори євангелістів та синагоги.

Добре розвинута база туристичних послуг, головним чином в Томашові Любельському, Сушці, Майдані Сопотському, а також славнозвісна гостинність мешканців – це додаткові достоїнства томашовського повіту.

[:]

Translate »