[:pl]Miasto Tomaszów Lubelski[:en]Tomaszów Lubelski – City[:de]Stadt Tomaszów Lubelski[:uk]Місто Томашув Любельський[:]

[:pl]

herb_tomaszow_miasto.jpg Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelski
ul. Lwowska 57
22-600 Tomaszów Lub.
0-84 66437-40, 66422-43
e-mail: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl
www: http://www.tomaszow-lubelski.pl

Miasto położone jest na obszarze Roztocza Środkowego, Południowego i Grzędy Sokalskiej, nad Sołokiją – dopływem Bugu, przy międzynarodowej trasie drogowej: Warszawa – Lublin – Zamość – Lwów.

Miejscowość została założona w 1590 r. przez Jana Zamoyskiego a rozplanowana urbanistycznie przez architekta Bernardo Morando. Przywilej lokacyjny potwierdzono w 1621 r., co pozwoliło na dynamiczny rozwój miasta, jednak najazdy Kozaków, „potop_ szwedzki, rozbiory a następnie dwie wojny światowe przyniosły wiele zniszczeń. Tomaszów Lub. dźwigał się i rozwijał na nowo, tak jak obecnie.

Turystów przyciąga tu życzliwość mieszkańców, dość dobrze rozwinięte usługi, min. baza noclegowa, a także obiekty sportowe i rekreacyjne należące do OSIR „Tomasovia” jak: hala sportowa, boiska, stadion, korty tenisowe, biegowa trasa narciarska. Ponadto turyści mają do dyspozycji sieć szlaków pieszych i rowerowych, które umożliwiają dobre poznanie Roztocza i sąsiednich krain.

Do najcenniejszych obiektów zabytkowych należą:

 • czworoboczny rynek ze stylowymi kamienicami, Szkołą Muzyczną – d. remizą strażacką, budynkiem drewnianej czajni, czyli herbaciarni, z 1895 r., a na obrzeżu rynku – cerkwią prawosławną z 1889 r.,
 • barokowy kościół drewniany z 1727 r. z XVIII – wieczną dzwonnicą, będące jednym z najcenniejszych obiektów sakralnych na Lubelszczyźnie;
 • kościół paraf. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1935 – 49 r., z ołtarzem bocznym z Uchnowa, zawierającym cudowny obraz Madonny z Dzieciątkiem, z XVIII w.;
 • drewniany budynek Sejmu Powiatowego z 1925 r. a obok współczesny mu budynek tzw. „Cybulówka”;
 • pomniki świeckie i sakralne, min.: Konstytucji 3 Maja, Tadeusza Kościuszki, Józefa Piłsudskiego, Żołnierzy Września, figura św. Tekli z 1782r.

[:en]

herb_tomaszow_miasto.jpg Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelski

ul. Lwowska 57

22-600 Tomaszów Lub.

0-84 66437-40, 66422-43

e-mail: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl

www: http://www.tomaszow-lubelski.pl

The seat of the district local authority is found here. The city is located in the Central and Southern Glen and Grzęda Sokalska, overlooking the River Sołokiją – a tributary of the River Bug, near the international Warsaw – Lublin – Zamość – Lvov road route.

Tomaszów Lubelski was founded in 1590 by Jan Zamoyski and planned by the architect Bernardo Morando. Foundation rights were confirmed in 1621 and this permitted the city to develop more dynamically. However, Cossack incursions, the Swedish onslaught, the partitions of Poland and two world wars brought wholesale destruction. Despite this Tomaszów Lubelski survived and started to develop anew, and has continued to do so to the present.

Local hospitality, the reasonably well-developed service sector (accommodation, sports and recreation premises belonging to OSIR „Tomasovia” – a sports hall, football field, stadium, tennis courts, ski slope facilities) have all contributed to the growing number of tourists. Furthermore, tourists have the freedom of public footpaths and cycling routes, which offer them comfortable access to the Glen and neighbouring areas.

The following historical buildings are worth mentioning:

 • the Church of Our Lady (a Baroque larch church), dating back to 1727 with an 18th century belfry – one of the most valued religious monuments in the Lublin Region;
 • a quadrilateral square with stylized tenement buildings, a Music School (former firemen’s depot), a wooden tea-house dating back to 1895; the fringe of the square contains an Orthodox church (1889);
 • the Church of the Most Sacred Heart of Jesus (1935 – 49) with a side altar from Uchnów, containing the miraculous painting of the Madonna and Child (18th century);
 • the wooden edifice of the District Local Authority (1925); adjacent stands its modern counterpart known as „Cybulówka”;
 • secular and religious statues including those depicting the following: Constitution of 3 Maj, Tadeusz Kościuszko, Józef Piłsudski, Września soldiers, a figure of St Tekla (1782).

[:de]

herb_tomaszow_miasto.jpg Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelski

ul. Lwowska 57

22-600 Tomaszów Lub.

0-84 66437-40, 66422-43

e-mail: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl

www: http://www.tomaszow-lubelski.pl

Die Stadt ist Sitz der Kreisverwaltung und sie liegt in den Landschaften Roztocze Środkowe, Roztocze Południowe und Grzęda Sokalska an der Sołokija, einem Zufluss des Bugs, an dem internationalen Straßenverkehrsweg: Warschau – Lublin – Zamość – Lwiw (Lemberg).

Die Ortschaft wurde im Jahr 1590von Jana Zamoyski gegründet und städtebaulich vom Architekten Bernardo Morando geplant. Das Lokalisierungsprivileg wurde 1621 bestätigt, was eine dynamische Entwicklung der Stadt erlaubte. Die Überfälle der Kosaken, die Schwedische „Flut”, die Teilungen Polens und die zwei Weltkriege haben jedoch viel Zerstörung gebracht. Tomaszów Lubelski hat sich aber wieder aufgerichtet und neu entwickelt, so wie auch jetzt in unserer Zeit.

Touristen werden vom Entgegenkommen der Stadtbewohner, gut entwickelten Dienstleistungen, u. a. der Hotelbasis und auch von Sport- und Erholungsobjekten angezogen, wie z. B. des Sportzentrums OSIR Tomasovia mit Sporthalle und -plätzen, einem Stadion, einem Tennisplatz und einer Skilanglauftrasse. Ein Netz von Wander- und Radwanderwegen erwartet Touristen und ermöglicht Wanderungen durch die Landschaft Roztocze und benachbarte Regionen.

Zu den wichtigsten Baudenkmälern gehören:

 • Barockkirche aus Lärchenholz unter dem Patronat der Allerheiligsten Jungfrau Maria von 1727 mit einem Glockenturm aus dem XVIII. Jh. als eines der wertvollsten sakralen Baudenkmäler der Region Lublin;
 • Der rechteckige Marktplatz mit seinen stilvollen Häusern, der Musikschule, dem ehemaligen Spritzenhaus, dem hölzernen Teehaus von 1895 und der orthodoxen Kirche von 1889 am Rand des Marktes,
 • die Herz-Jesus-Kirche von 1935 – 49, mit dem Seitenaltar aus Uchnów, und seinem wundertätigen Bild der Madonna mit dem Kinde aus dem XVIII. Jh.;
 • das hölzerne Kreistagsgebäude von 1925 und das benachbarte, moderne Gebäude, das „Cybulówka” genannt wird;
 • weltliche und sakrale Denkmäler, u.a.: der Konstitution vom 3. Mai, für Tadeusz Kościuszko, Józef Piłsudski, die Soldaten des Septembers 1939, die Figur der hl. Thekla von 1782.

  [:uk]

  herb_tomaszow_miasto.jpg Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelski

  ul. Lwowska 57

  22-600 Tomaszów Lub.

  0-84 66437-40, 66422-43

  e-mail: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl

  www: http://www.tomaszow-lubelski.pl

  Місто є центром повіту. Воно розташоване на території Центрального і Південного Розточчя та Сокальської гряди, над Солокією, при міжнародній автостраді Варшава – Люблін – Замосць – Лвів.

  Місцевісь була заснована у 1590 р. Яном Замойським, а урбаністичний план розробив архітектор Бернардо Морандо. Локаційні привілеї було підтверджено у 1621 р., що сприяло динамічному розвитку міста, але набіги козаків, шведський „потоп”, розділ Польщі і дві світові війни принесли багато знищень. Томашув Любельський піднявся і знову розвивався – так як тепер.

  Туристів притягає сюди зичливість мешканців, досить добре розвинуті послуги, в тому числі широка мережа місць розміщення, а також об’єкти спорту і відпочинку, що належать Спортивному центру „Tomasovia” – спортивний зал, стадіони, тенісні корти, лижна бігова траса. Крім того, туристи мають у своєму розпорядженні мережу пішохідних і велосипедних маршрутів, які дають можливість добре познайомитись з Росточчям і сусідніми місцевостями.

  До найбільш цінних пам’яток старовини відносяться:

  костел з модрини у стилі бароко Пресвятої діви Марії з 1727 р. і дзвінниця XVIII ст. – це один з найцінніших сакральних об’єктів Люблінщини;

  чотирибічний ринок з кам’яними будинками в старовинному стилі, Музичною школою – колишнім пожежним депо, дерев’яним будинком чайної з 1895 р., а також православною церквою з 1889 р.,

  – костел Найсвятішого серця Спасителя з 1935 – 49 р., з бічним олтарем з Ульгова, в якому заміщено чудову ікону Мадонни з Дитятком XVIII ст.;

  – дерев’яний будинок Повітового Сейму з 1925 р., а біля нього – будинок з того ж періоду, так звана «Цибулівка»;

  – світські і сакральні пам’ятники, в тому числі: Конституції 3 травня, Тадеушу Костюшко, Юзефу Пілсудському, Солдатам Вересня, фігура св. Фекли з 1782 р.

   [:]

   Translate »