JarczówJarczów CommuneGemeinde JarczówГміна Ярчув

Urząd Gminy w Jarczowie
ul. 3 Maja 24
22-664 Jarczów
tel. (0-84) 663-45-19, 663-45-22, 663-45-06
Email: jarczow_g@woi.lublin.pl

www.gmina-jarczow.pl

Obszar gminy leży głównie na Grzędzie Sokolskiej. Płd. – zach. fragmenty gminy, porośnięte lasami i przecięte doliną Sołokiji, należą do Roztocza Południowego, natomiast płd. – wsch. obszary są częścią Równiny Bełskiej. Najbardziej urozmaicone krajobrazy, z rzeźbą lessową występują na północ od doliny Rzeczycy i Huczwy. Tu w dużym kompleksie leśnym, gdzie wysokości bezwzględne osiągają 275 m., znajduje się rezerwat „Las Lipowy w Uroczysku „Bukowiec”, o pow. 12,41 ha, w którym chroniony jest starodrzew lipy drobnolistnej, z pomnikowymi okazami.

W okolicy wsi Korhynie, przyciąga uwagę przyrodników i turystów, użytek ekologiczny o łącznej pow. 5,7 ha (z tego 2,3 ha w gminie Jarczów). Na odsłonięciach wapieni występują zbiorowiska rzadkiej flory kserotermicznej i pontyjskiej. Planuje się włączenie użytku w skład specjalnego Obszaru Ochrony Ekologicznej. Wśród innych uroczysk należy wymienić śródleśny zalew w Leliszce na Sołokiji, będący doskonałym miejscem do aktywnego wypoczynku. Tutejsze tereny były zasiedlane już na przełomie II i III tysiąclecia p.n.e. o czym świadczą badania archeologiczne przeprowadzone w kurhanach k. wsi Nadeżów, Łubcze i Jurów. W pobliżu Jurowa są ślady średniowiecznego grodziska, które należało do Grodów Czerwieńskich.

Jarczów otrzymał w 1775 r. prawa miejskie, które utracił w 1869 r. Duże zniszczenia i zagłada ludności przyniosła osadzie II wojna światowa i działalność zbrojna UPA. Najcenniejszym zabytkiem Jarczowa jest drewniana d. cerkiew unicka z ok. 1755 r., stojąca obok nowego kościoła parafialnego. Warto też odszukać zabytkowe budynki użyteczności publicznej z okresu międzywojennego: urząd gminy i szkołę, którym patronuje symbolicznie kopiec – pomnik Józefa Piłsudskiego. Podróżując po terenie gminy warto zwrócić uwagę na piękne, rozległe widoki, które odsłaniają się z wierzchowin, na żyzne pola oraz wsie posiadające ciekawą zabudowę i zabytki. W Korhyniach zobaczymy drewniany dwór z ok. 1900 r. W Chodywańcach stoi XVIII – wieczny spichlerz, a także brama – dzwonnica z 1820 r. towarzysząca kaplicy z 1938 r., którą postawiono w miejscu ośrodka parafialnego jaki tu istniał już w 1425 r. Kościół parafialny w Gródku, zbudowany w poł. XIX w., ozdabia polichromia z 1951r. Będąc w Nedeżewie można zobaczyć drewniany młyn z lat 20-tych XX w.

Obszar gminy leży głównie na Grzędzie Sokolskiej. Płd. – zach. fragmenty gminy, porośnięte lasami i przecięte doliną Sołokiji, należą do Roztocza Południowego, natomiast płd. – wsch. obszary są częścią Równiny Bełskiej. Najbardziej urozmaicone krajobrazy, z rzeźbą lessową występują na północ od doliny Rzeczycy i Huczwy. Tu w dużym kompleksie leśnym, gdzie wysokości bezwzględne osiągają 275 m., znajduje się rezerwat „Las Lipowy w Uroczysku „Bukowiec” o pow. 12,41 ha, w którym chroniony jest starodrzew lipy drobnolistnej, z pomnikowymi okazami.

W okolicy wsi Korhynie, przyciąga uwagę przyrodników i turystów, użytek ekologiczny o łącznej pow. 5,7 ha (z tego 2,3 ha w gminie Jarczów). Na odsłonięciach wapieni występują zbiorowiska rzadkiej flory kserotermicznej i pontyjskiej. Planuje się włączenie użytku w skład specjalnego Obszaru Ochrony Ekologicznej. Wśród innych uroczysk należy wymienić śródleśny zalew w Leliszce na Sołokiji, będący doskonałym miejscem do aktywnego wypoczynku.

Tutejsze tereny były zasiedlane już na przełomie II i III tysiąclecia p.n.e. o czym świadczą badania archeologiczne przeprowadzone w kurhanach k. wsi Nadeżów, Łubcze i Jurów. W pobliżu Jurowa są ślady średniowiecznego grodziska, które należało do Grodów Czerwieńskich.

Jarczów otrzymał w 1775 r. prawa miejskie, które utracił w 1869 r. Duże zniszczenia i zagłada ludności przyniosła osadzie II wojna światowa i działalność zbrojna UPA. Najcenniejszym zabytkiem Jarczowa jest drewniana d. cerkiew unicka z ok. 1755 r., stojąca obok nowego kościoła parafialnego. Warto też odszukać zabytkowe budynki użyteczności publicznej z okresu międzywojennego: urząd gminy i szkołę, którym patronuje symbolicznie kopiec – pomnik Józefa Piłsudskiego. Podróżując po terenie gminy warto zwrócić uwagę na piękne, rozległe widoki, które odsłaniają się z wierzchowin, na żyzne pola oraz wsie posiadające ciekawą zabudowę i zabytki. W Korhyniach zobaczymy drewniany dwór z ok. 1900 r. W Chodywańcach stoi XVIII – wieczny spichlerz, a także brama – dzwonnica z 1820 r. towarzysząca kaplicy z 1938 r., którą postawiono w miejscu ośrodka parafialnego jaki tu istniał już w 1425 r. Kościół parafialny w Gródku, zbudowany w poł. XIX w., ozdabia polichromia z 1951r. Będąc w Nedeżewie można zobaczyć drewniany młyn z lat 20-tych XX w.

Urząd Gminy w Jarczowie
ul. 3 Maja 24
22-664 Jarczów
tel. (0-84) 663-45-19, 663-45-22, 663-45-06
Email: jarczow_g@woi.lublin.pl

www.gmina-jarczow.pl

The commune mainly occupies Grzęda Sokolska. The south-west parts of the commune, which are rich in woodlands and are split by the Sołokija Valley, belong to the Southern Glen (Roztocze Południowe), whilst the south-east parts are part of the Bełżec Plateau.

The most varied landscape scenes, mainly loess, appear to the north of the Rzeczyca and Huczwa Valleys. The thick woodlands reaching up to a height of 275 metres contain the ” Lipowy Wood in Uroczysko Bukowiec Reserve” with a surface area of 12.41 hectares. The reserve protects old small-leaved lime trees, some of them of monumental importance.

The area of Korhynie village draws to itself both nature lovers and tourists for its ecological grounds (5.7 hectares in all, of which 2,3 hectares is located in the commune of Jarczów). Fragments of bare limestone contain rare examples of xerothermic and Pontic flora. It is planned to include these grounds in the special Ecological Protection Area. Of the various attractions one may mention the bay (located inside a wooded area) in Leliszka on the Sołokija. This is an ideal place for active leisure.

These areas were already inhabited in the second and third millennium B.C. This fact is borne out by archaeological research carried out on tumuluses near the villages of Nadeżów, Łubcze and Jurów. Near Jurów there are traces of a medieval settlement, which belonged to the Grody Czerwieńskie stronghold.

Jarczów was given civil rights in 1775, which it later lost in 1869. The Second World War and UPA armed operations brought great destruction both to property and life. The most valuable monument of Jarczów is the former wooden uniate Orthodox church dating back to about 1755, which stands next to the new parish church. It is also worth visiting the historical public utility buildings of the inter-war period: the commune local authority office and the school, of which the symbolical patron is a mound – the statue of Józef Piłsudski.

When travelling locally it is worth noting the beautiful, expansive views, which may be observed from the peaks, as well as the fertile fields and villages with their interesting buildings and monuments. In Korhynie a wooden manor dating back to c. 1900 can be seen. In Chodywańce there is an 18th century granary and a gate-belfry (1820) which accompanies the chapel (1938) built in the place of the parish centre (already in existence in 1425). The parish church in Gródek, built in the mid-19th century, contains wall paintings from 1951. Nedeżew contains a wooden mill from the 1920s.

Urząd Gminy w Jarczowie
ul. 3 Maja 24
22-664 Jarczów
tel. (0-84) 663-45-19, 663-45-22, 663-45-06
Email: jarczow_g@woi.lublin.pl

www.gmina-jarczow.pl

Das Gemeindegebiet befindet sich hauptsächlich im Landstrich Grzęda Sokolska. Die südwestlichen Teile der Gemeinde, bewachsen mit Wäldern und zerschnitten vom Tal der Sołokija, gehören zum Landstrich Roztocze Południowe, die südöstlichen Gebiete dagegen sind ein Teil der Równina Bełżce.

Die verschiedenartigsten Landschaften mit Lößrelief treten nördlich der Täler der Rzeczyca und Huczwa auf. Hier befindet sich in einem großen Waldkomplex, in einer Gegend, in der die absoluten Höhen 275 m erreichen, das Reservat Las Lipowy w Uroczysku Bukowiec (12,41 ha), in dem der Altbaumbestand der Kleinblättrigen Linde und seine denkmalgeschützten Exemplare gehütet werden.

In der Umgebung des Dorfes Korhynie zieht eine ökologische Nutzfläche mit einer Gesamtfläche von 5,7 ha (davon 2,3 ha in der Gemeinde Jarczów) die Aufmerksamkeit der Touristen und Naturkundler auf sich. Auf den Kalksteinaufschlüssen treten Pflanzengemeinschaften der seltenen xerothermophilen und pontischen Flora auf. Der Einbezug der Nutzfläche in besonderes Ökologisches Schutzgebiet ist geplant. Unter den anderen Schönheiten ist der Waldstausee in Leliszka an der Sołokija aufzuzählen, der ein wunderbarer Platz für die aktive Erholung ist.

Das hiesige Terrain war schon in der Zeit zur Wende vom III. zum II. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung besiedelt. Davon zeugen die archäologischen Ausgrabungen, die an den Hügelgräbern nahe der Dörfer Nadeżów, Łubcze und Jurów durchgeführt wurden. In der Nähe von Jurów befinden sich die Spuren einer mittelalterlichen Ansiedlung, die zum Städteverbund von Czerwieńsk gehört hat.

Jarczów erhielt im Jahr 1775 die Stadtrechte, die die Ortschaft im Jahr wieder 1869 verlor. Große Zerstörungen und Verluste in der Bevölkerung brachten dem Ort der II. Weltkrieg und der bewaffnete Kampf der Ukrainischen Aufstandsarmee UPA. Die wertvollste Sehenswürdigkeit von Jarczów ist die ehemalige unierte Holzkirche von etwa 1755, die neben der neuen Pfarrkirche steht. Es lohnt sich auch die Gebäude aufzusuchen, die in der Zeit zwischen den Kriegen entstanden: das Gemeindegebäude und die Schule, über die das Patronat symbolisch von Józef Piłsudski ausgeübt wird, zu dessen Ehren ein Erdhügel aufgeworfen wurde.

Auf den Fahrten über das Gemeindegebiet lenken schöne, weitläufige Aussichten, die sich von den Anhöhen erstrecken, die Aufmerksamkeit auf fruchtbare Felder und Dörfer mit interessanter und historischer Bebauung. In Korhynie sehen wir ein hölzernes Herrenhaus, das ungefähr im Jahr 1900 erbaut wurde. In Chodywańce steht ein Speicher aus dem XVIII. Jh. und auch ein Tor-Glockenturm von 1820, eine Kapelle aus dem Jahr 1938, die an der Stelle errichtet wurde, an der schon 1425 ein Gemeindezentrum stand. Die Pfarrkirche in Gródek, errichtet zur Hälfte des XIX. Jh., wird von einer Polychromie aus dem Jahr 1951 geschmückt. In Nedeżów kann eine Mühle aus Holz besichtigt werden, die in den zwanziger Jahren des XX. Jh. errichtet wurde.

Urząd Gminy w Jarczowie
ul. 3 Maja 24
22-664 Jarczów
tel. (0-84) 663-45-19, 663-45-22, 663-45-06
Email: jarczow_g@woi.lublin.pl

 

www.gmina-jarczow.pl

Територія гміни лежить головним чином на Сокольській гряді. Південно-західні фрагменти гміни, що заросли лісом, перерізані долиною Солокії, належать до Південного Розточчя, а південно-східня територія є частиною Белської рівнини.

Найбільше різноманіття краєвидів, з лесовим рельєфом, є на північ від долини Жечиці і Гучви. Тут в великому лісовому комплексі, де абсолютна висота осягає 275 м., розташовано заповідник „Липовий ліс в урочищі Буковець” площею 12,41 га, де підлягають охороні старі дерева дрібнолистої липи, в тому числі історичні екземпляри.

Коло села Коргині увагу природознавців і туристів притягають екологічні угіддя загальною площею 5,7 га (в тому числі 2,3 га у гміні Ярчув). На оголеннях вапняку виступають скупчення рідкої ксеротермічної і понтійської флори. Заплановано включити угіддя до складу спеціальної Території Екологічної Охорони. Серед інших урочищ треба назвати лісний залив на Солокії біля села Лелішка, який є чудовим місцем для активного відпочинку.

Ці території заселялись вже на грані II і III тисячоліть д.н.е., про що свідчать археологічні дослідження, проведені в курганах коло сел Надежув, Лубче і Юрув. Недалеко від Юрова є сліди середньовічного городища, яке належало до Гродів Червенських.

Ярчів у 1775 р. отримав міські права, які втратив у 1869 р. Великі знищення і гибель людей принесла поселенню II світова війна та збройна діяльність УПА. Найбільш цінний пам’ятник старовини у Ярчові – дерев’яна уніатська церква приблизно з 1755 р., яка стоїть біля нового парафіяльного костелу. Варто відшукати також старовинні суспільні будинки міжвоєнного періоду – правління гміни і школу, символічним патроном яких є курган – пам’ятник Юзефа Пілсудського.

Подорожуючи по території гміни, варто звернути увагу на чудові широкі краєвиди, які відкриваються з верховин на урожайні поля та села, що мають цікаву забудову та пам’ятники старовини. У Коргинях ми побачимо дерев’яний двір приблизно з 1900 р. У Годиванцях стоїть амбар XVIII століття, а також брама – дзвінниця з 1820 р., розташована біля каплиці з 1938 р., яку було поставлено на місці парафіяльного осередка, що існував вже у 1425 р. Парафіяльний костел в Грудку, збудований в середині XIX ст., прикрашує поліхромія з 1951р. Під час перебування у Недежеві можна побачити дерев’яний млин з 20-тих років XX ст.

Translate »