[:pl]Telatyn[:en]Telatyn Commune[:de]Gemeinde Telatyn[:uk]Гміна Телятин[:]

[:pl]

Urząd Gminy Telatyn
Telatyn 71a
22-652 Telatyn
tel. (0-84) 661-31-10, 661-32-00
e-mail: telatyn@lubelskie.plwww.telatyn.pl
 b_200_0_16777215_00___images_h.jpg

Położony na Grzędzie Sokalskiej obszar gminy, wyróżnia się ładnym krajobrazem wyżynnym. Pomiędzy dolinami Kmiczynki i Kamionki – dopływami Huczwy – wznoszą się lessowe wierzchowiny o maksymalnej wysokości 265,3 m. n.p.m. (okolice Poturzyna). Żyzne gleby są podstawą dobrze rozwiniętego rolnictwa a lasy, występujące wyspowo, zajmują nieduże fragmenty gminy.

Wieś Telatyn leży w obniżeniu dolinnym na wys. 203 m. n.p.m., które było dawniej mokradłem o znaczeniu obronnym. Przez następne stulecia wieś należała do wielu rodów, min: Ciechomskich – Kozłowskich, Kopytowskich, Uchańskich, Daniłowiczów, Kaszowskich.

O ciekawej historii gminy świadczą zabytkowe obiekty archeologiczne. W okolicy Posadowa znajduje się wspaniale zachowane grodzisko pierścieniowate z XIV – XV w., które powstało prawdopodobnie na zrębach wcześniejszej osady należącej do Grodów Czerwieńskich. W sąsiednim lesie odkryto kurhan kryjący mogiły wczesnośredniowiecznych rycerzy.

W Posadowie warto zobaczyć d. cerkiew greckokatolicką i murowaną bramę obok, z 1824 – 26 r., ob. kościół rzymskokatolicki. Również w Nowosiółkach spotkamy dawną cerkiew greckokatolicką z poł. XVII w. a także dzwonnicę z 1800 r., użytkowaną przez kościół rzymskokatolicki. Zabytkowe kapliczki z I poł. XVIII w. stoją w Kryszynie: murowana pw. św. Antoniego, oraz drewniana pw. św. Jana Napomucena.

Pozostałością po dawnej rezydencji w Łykoszynie jest park pałacowy o charakterze krajobrazowym, założony w II poł. XVIII w., natomiast okazale prezentuje się zespół dworski w Żulicach z i poł. XIX, z klasycystycznym dworem w otoczeniu parku oraz spichlerzem. We wsi znajduje się ponadto kaplica grobowa znanych ziemian Makomaskich, z 1827 – 28 r., będąca również paraf. kościołem rzymskokatolickim.

O bytności Fryderyka Chopina w Poturzynie, w nieistniejącym już pałacu, w gościnie u swego przyjaciela, Tytusa Wojciechowskiego, przypomina okazjonalny obelisk. Wykuto na nim wymowny tekst dotyczący genialnego kompozytora i pianisty: tutejsze pieśni ludu, uwożąc w sercu, gdy niebawem opuszczał kraj na zawsze. Można tutaj spotkać również pamiątki pobytu innego wielkiego artysty, znanego rzeźbiarza Konstantego Hegla, który przebywał tutaj i tworzył czego dowodem są rzeźby nagrobne, które można zobaczyć na lokalnym cmentarzu prawosławnym oraz na cmentarzu poległych żołnierzy podczas I Wojny Światowej.

[:en]

Urząd Gminy Telatyn

Telatyn 71a

22-652 Telatyn

tel. (0-84) 661-31-10, 661-32-00

e-mail: telatyn@lubelskie.pl

www.telatyn.pl

Located in the Grzęda Sokalska this area distinguished itself through its attractive upland landscape. Between the valleys of Kmiczynka and Kamionka – tributaries of the River Huczwa – small peaks of loess reach a maximum height of 265.3 metres above sea level (the Poturzyn area). The fertile soil has led to considerable development of agricultural activities, whilst wooded areas tend to occupy only small fragments of the commune and appear in isolated island clumps.

The village of Telatyn is located in a valley area at 203 metres above sea level. It was formerly a swamp and used for defensive purposes. For centuries the village was owned by a large variety of families, including the following: the Ciechomski-Kozłowski’s, the Kopytowski’s, the Uchański’s, the Daniłowicz’s and the Kaszowski’s.

Monumental items of architecture are proof of the commune’s interesting history. In the vicinity of Posadów there is an excellently preserved ring settlement dating back to the 14th-15 centuries. The settlement was probably erected in the place of an earlier settlement belonging to the Grody Czerwieńskie stronghold.

A tumulus containing the graves of early medieval knights was discovered in the neighbouring woods.

In Posadów it is worth visiting the former Greek Catholic church and the brick gate opposite (1824 – 26) and the presently standing Roman Catholic church. In Nowosiołki there is also an old Greek Catholic church from the mid-17th century as well as a belfry (1800), used by the Roman Catholic church. Monumental chapels dating back to the first half of the 18th century can be seen in Kryszyń: St Anthony’s Chapel is made of stone, whilst the Chapel of St John Nepomucen is made of wood.

A number of remains after the former residence of Łykoszyń in the landscaped palace park, founded in the latter half of the 18th century. The manor house complex in Żulice (first half of the 19th century) is well preserved. The manor is Classicist in style and is set in a park. The manor also contains a granary. The village also contains a chapel (sepulchre) with the well-known Makomaski landowners (1827 – 28). The edifice is also used as the Roman Catholic parish church.

Frederic Chopin’s visit to his friend Tytus Wojciechowski – in the no longer existing palace of Poturzyn – is commemorated by an obelisk commemorating the occasion. The obelisk contains an expressive text referring to the brilliant composer and pianist: …the simple songs of the people, in his heart did he carry, as soon he left his land forever. The location also contains memories of the sculptor Konstanty Hegel. Some of his works left here include tombstone sculptures at the Orthodox cemetery and the World War I soldiers’ cemetery.

[:de]

Urząd Gminy Telatyn

Telatyn 71a

22-652 Telatyn

tel. (0-84) 661-31-10, 661-32-00

e-mail: telatyn@lubelskie.pl

www.telatyn.pl

Die auf dem Landstrich Grzęda Sokalska gelegene Gemeinde zeichnet sich durch ihre schöne Hochlandschaft aus. Zwischen den Tälern der Kmiczynka und der Kamionka – Zuflüssen der Huczwa – erheben sich Lößhöhenzüge bis zu einer maximalen Höhe von 265,3 m ü. d. M. (in der Gegend von Poturzyn). Die fruchtbaren Böden bilden die Grundlage für die gut entwickelte Landwirtschaft und die Wälder, die inselförmig auftreten, nehmen kleinere Teile der Fläche der Gemeinde ein.

Das Dorf Telatyn liegt in einer Talsenke (203 m ü. d. M.), die früher ein Morast mit Bedeutung für die Verteidigung war. Im Laufe der Jahrhunderte gehörte das Dorf zum Besitz vieler Adelsgeschlechter, u. a.: Ciechomski – Kozłowski, Kopytowski, Uchański, Daniłowicz, Kaszowski.

Von der interessanten Geschichte der Gemeinde zeugen viele architektonische Sehenswürdigkeiten. In der Gegend von Posadów befindet sich eine vorzüglich erhaltene Ringsiedlungsanlage aus dem XIV – XV. Jh., die wahrscheinlich auf den Grundmauern einer früheren Siedlung entstand, die zum Städteverbund Grody Czerwieńskie gehörte.

Im benachbarten Wald wurde ein Hügelgrab frühmittelalterlicher Ritter entdeckt.

In Posadów lohnt es sich, die ehemalige griechisch-katholische und jetzige römisch-katholische Kirche und das Tor daneben aus dem Jahr 1824 – 26 anzuschauen. Auch in Nowosiółki treffen wir auf eine ehemalige griechisch-katholische Kirche aus der Hälfte des XVII. Jh. mit einem Glockenturm aus dem Jahre 1800, die heute von der römisch-katholischen Gemeinde genutzt wird. Zwei historische Kapellen aus der ersten Hälfte des XVIII. Jh. stehen in Kryszyn: eine gemauerte unter dem Patronat des hl. Antonius und eine hölzerne unter dem Patronat des hl. Jan von Nepomuk.

Als Überrest der ehemaligen Residenz in Łykoszyn blieb der Landschaftspark des Palasts erhalten, der in der zweiten Hälfte des XVIII. Jh. angelegt wurde, imposant präsentiert sich dagegen der Herrenhauskomplex in Żulice aus der ersten Hälfte des XIX. Jh. mit dem klassizistischen Herrenhof im Park und dem Speicherhaus. Im Dorf befindet sich gleichfalls die Grabkapelle der bekannten Gutsbesitzerfamilie Makomaski aus den Jahren 1827 – 28, die jetzt römisch-katholische Pfarrkirche ist.

An den Aufenthalt des Komponisten Fryderyk Chopin in Poturzyn im heute nicht mehr vorhandenen Palast als Gast seines Freundes, Tytus Wojciechowski, erinnert aus diesem Anlass ein Obelisk. Darauf befindet sich eine vielsagende Inschrift, die den genialen Komponisten und Klavierspieler betrifft: …..die hiesigen Volkslieder im Herzen tragend, wenn er das Land bald für immer verlässt. Hier kann man auch Andenken an den Aufenthalt eines anderen großen Künstlers finden, des Bildhauers Konstanty Hegel, u. a. Grabskulpturen auf dem orthodoxen Friedhof und auf dem Friedhof der Soldaten des I. Weltkriegs.

[:uk]

Urząd Gminy Telatyn

Telatyn 71a

22-652 Telatyn

tel. (0-84) 661-31-10, 661-32-00

e-mail: telatyn@lubelskie.pl

www.telatyn.pl

Територія гміни, розташована на Сокальській гряді, вирізняється гарними верховинними краєвидами. Між долинами Кмічинки і Кам’янки – припливами Гучви – підіймаються лесові узвишшя максимальною висотою 265,3 м н.р.м. (біля Потужина). Плодородні грунти є основою добре розвинутого сільського господарства, а ліси займають невеликі фрагменти гміни.

Село Телятин лежить в долині на висоті 203 м н.р.м., яка була раніше трясовиною з оборонним значенням. Протягом наступних сторічь село належало багатьом родам, в тому числі Цехомським-Козловським, Копитовським, Уханьським, Даниловичам, Кашовським.

Про цікаву історію гміни свідчать старовинні археологічні об’єкти. В околиці Посадова знаходиться чудово збережене кільцевидне городище XIV – XV ст., яке утворилось, імовірно, на зрубах поселення, що належало давніше до Гродів Червенських.

У сусідньому лісі відкрито курган, що скриває могили лицарів раннього середньовіччя.

У Посадові варто побачити давнішню греко-католицьку церкву і кам’яну браму біля неї з 1824 – 26 р., тепер – римсько-католицький костел. Також у Новосюлках побачимо давнішню греко-католицьку церкву середини XVII ст. та дзвінницю з 1800 р., які використовує римсько-католицький костел. Старовинні каплички I половини XVIII ст. стоять у Кришині: кам’яна св. Антонія та дерев’яна св. Яна Непомуцена.

Від давнішньої резиденції у Ликошині залишився палацовий ландшафтний парк, заснований у II половині XVIII ст., а у Жулицях чудово збереглась поміщицька садиба з І половини XIX ст., двір, збудований у класичному стилі, парк та амбар. Крім цього, у селі знаходиться цвинтарна каплиця знаних поміщиків Макомаських з 1827 – 28 р., яка є також парафіяльним римсько-католицьким костелом.

Про перебування Фредерика Шопена у Потужині, в неіснуючому вже палаці, в гостях у його приятеля, Титуса Войцеховського, пригадує обеліск, поставлений з цієї нагоди. На ньому вирізьблено промовистий текст, що відноситься до геніального композитора і піаніста: „….тутешні народні пісні вивозячи в серці, коли невдовзі залишав країну назавжди”. Можна тут зустріти також пам’ятки про перебування іншого художника, скульптора Костянтина Гегеля – між іншими, надгробні скульптури на православному цвинтарі та на цвинтарі солдатів І світової війни.

[:]

Translate »