Tyszowce

Urząd Miejski w Tyszowcach
ul. 3 Maja 8
22-630 Tyszowce
tel. (0-84) 6619315,
e-mail: tyszowce@tyszowce.pl
www: http://www.tyszowce.pl

Miasto i gmina Tyszowce położone są w Kotlinie Hrubieszowskiej i na Grzędzie Sokalskiej. Granicę między tymi krainami wyznacza dolina Sieniochy – dopływ Huczwy. Najlepiej urzeźbiona jest płd. – zach. część gminy, gdzie występują najwyższe wzniesienia, z kulminacją Niedźwiedzia Góra o wys. 288,9 m. n.p.m. Na przeciwległym skraju gminy, koło wsi Czermno, teren obniża się do 190 m. n.p.m.

Na wysokiej skarpie nad Huczwą, w pobliżu wsi Mikulin, znajduje się jeden z naj-ładniejszych i najcenniejszych rezerwatów stepowych w Polsce o nazwie „Skarpa Dobużańska”, o pow. 5,07 ha. Na nasłonecznionym podłożu wykształciły się zbiorowiska kserotermiczne, z udziałem wielu rzadkich gatunków flory np. macierzanki, turzycy niskiej, żmijowca czerwonego, miłka wiosennego czy omana wąskolistnego. Można tu spotkać także rzadkie gatunki zwierząt np.: tchórz stepowy i suseł perełkowany.

W Kotlinie Hrubieszowskiej występują czarnoziemy, a w pozostałej części gminy, również żyzne gleby brunatne. Z tego powodu zalesienie nie jest tu duże, jedyny większy kompleks leśny rozciąga się na północ od Tyszowiec. Przecina go zielony „Szlak Historyczny”, który biegnie z Tomaszowa Lub. do Turkowic przez Czartowiec, Klątwy, Tyszowce i Czermno.

Na nadrzecznych błoniach k. Czermna przetrwało okazałe średniowieczne grodzisko Czerwień, utożsamiane ze stolicą Grodów Czerwieńskich, które istniały do XIII w. Po ich upadku zaczęła rozwijać się osada w Tyszowcach. Pierwsze wzmianki o mieście Tyszowce pochodzą z roku 1419. Od roku 1519 do roku 1767 Tyszowce wraz z Mikulinem, Klątwami i Perespą były starostwem niegrodowym. Jako gród królewski Tyszowce obdarzone zostały w XVI w. przywilejami rzemieślniczymi więc rozwijało się tu kowalstwo, tkactwo, garbarstwo, kuśnierstwo a także szewstwo, które uzyskało największą sławę w produkcji butów z cholewkami tzw. „tyszowiaków”.

Miasto jest znane z głośnej konfederacji tyszowieckiej zawiązanej w 1655 r. przeciwko Szwedom. W 2000 r. Tyszowce stają się ponownie miastem, jako że utraciły ten status w 1875 r.

Tutejszy kościół paraf. powstał w 1870 r. wg. proj. Henryka Marconiego. Przechowywane są w nim ogromne świece woskowe, używane w czasie procesji.

Wśród innych zabytków gminy znajdują się min. d. cerkwie unickie w Czartowcu i Perespie, ob. kościoły paraf.; kaplica pw. św. Jana Napomucena we wsi Gołacha; dwór w Perespie; pozostałości zespołów dworskich w Czartowcu i Przewalu.

Translate »