Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/sptomasz/domains/powiat-tomaszowski.com.pl/public_html/old/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/sptomasz/domains/powiat-tomaszowski.com.pl/public_html/old/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/sptomasz/domains/powiat-tomaszowski.com.pl/public_html/old/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/sptomasz/domains/powiat-tomaszowski.com.pl/public_html/old/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/sptomasz/domains/powiat-tomaszowski.com.pl/public_html/old/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/sptomasz/domains/powiat-tomaszowski.com.pl/public_html/old/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/sptomasz/domains/powiat-tomaszowski.com.pl/public_html/old/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/sptomasz/domains/powiat-tomaszowski.com.pl/public_html/old/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/sptomasz/domains/powiat-tomaszowski.com.pl/public_html/old/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/sptomasz/domains/powiat-tomaszowski.com.pl/public_html/old/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
[:pl]Ulhówek[:en]Ulhówek Commune[:de]Gemeinde Ulhówek[:uk]Гміна Ульгувек[:] – Powiat Tomaszowski, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

[:pl]Ulhówek[:en]Ulhówek Commune[:de]Gemeinde Ulhówek[:uk]Гміна Ульгувек[:]

[:pl]

Urząd Gminy w Ulhówku
ul. Kościelna 1/1
22-678 Ulhówek
0-84 661-60-05, 661-60-44
e-mail: gmina@ulhowek.eurzad.eu
www.ulhowek.pl

Położona na pograniczu Grzędy Sokolskiej i Równiny Bełskiej – będącej fragmentem Kotliny Pobuża.

Północna część gminy ma urozmaiconą rzeźbę wyżynną z do-minującymi w krajobrazie wzniesieniami np. Góra Św. Krzyża, Linna Góra, Góra Hubinek, których wysokości bezwzględne osiągają 225 – 245 m.

Dolina Rzeczycy – dopływu Sołokiji, tworzy rozległe, równinne obniżenia w płd. części gminy.

Jedyne znaczące obszary leśne znajdują się na Równinie Bełskiej: las Ulików i Mała Tarasówka.

Na tych ziemiach, które były przez wieki etnicznym pograniczem, mieszkała ludność wielowyznaniowa. Dziedzictwo kulturowe Polaków, Rusinów, Ukraińców i Żydów wywodziło się zarówno z zachodniego jak i wschodniego kręgu cywilizacyjnego. Po tragicznych latach II wojny światowej, działalności UPA i wysiedleniach tutejszej ludności, wiele wsi i majątków ziemskich opustoszało a na ich miejscu tworzono PGR – y i Spółdzielnie Produkcyjne.

Wieś Ulhówek była wzmiankowana już w 1403 r. jako włość rycerska Pawła z Radzanowa. Miejscowość rozwijała się jako lokalny ośrodek rolniczo – usługowy. Wśród zabytków Ulhówka godna uwagi jest murowana kapliczka św. Antoniego z pocz. XX w.

Na terenie gminy zachowały się sakralne obiekty greckokatolickie: np. najcenniejszy z nich w Budyninie – drewniana cerkiew z 1877 r., ob. kościół oraz dzwonnica; w Szczepiatynie – murowana cerkiew z 1913 r., ob. kościół, drewniana cerkiew z 1890 r.; w Korczminie drewniana cerkiew z 1658 r.; w Dyniskach i Hubinku – dzwonnica cerkiewna z XVIII i XIX w. Interesujące kościoły rzymskokatolickie spotkamy: w Machnówku – z 1912 r., obok stoi kamienna rzeźba nagrobna z 1931 r. o dużej wartości artystycznej; w Rzeplinie – z końca XVIII w.; w Wasylowie Wielkim – z 1897 r. Zabytkową kaplicę cmentarną z XIX w. można zobaczyć w Rzeczycy. W Żernikach znajdują się: pozostałości zespołu dworskiego z parkiem, z XIX w. a także drewniany kościół przekształcony z d. cerkwi, która stała w Turkowicach.

Ważnym miejscem dla historii Polski był w XIX w. dwór w Dyniskach, w którym pieczołowicie pielęgnowano tradycje patriotyczne. Wśród znakomitych gości byli tu min.: genialny kompozytor Franciszek List oraz Artur Grottger, który przebywał tu ze swoją narzeczoną Wandą. Zachowała się samotna sosna, pod którą spotykali się narzeczeni. Corocznie obchodzone są w Dyniskach Dni Grottgerowskie.

[:en]

Urząd Gminy w Ulhówku

Ulhówek 85/1

22-678 Ulhówek

0-84 661-60-05, 661-60-44

e-mail: ulhow_g_s@woi.lublin.pl

www.ulhowek.pl

Located between Grzęda Sokolska and Bełżec Plateau – this commune is part of the Kotlina Pobuża.

The northern part of the commune contains a varied line of uplands, whose landscape is dominated by St Cross Hill, Linna Hill and Hubinek Hill, whose heights range between 225 – 245 metres. The Rzeczyca Valley – Sołokija tributary – is an expansive plateau in the southern part of the commune. The only wooded areas can be found in Bełżec Plateau: Ulików Wood and Mała Tarasówka.

People professing a variety of religions inhabited this land, which for centuries was an ethnical borderland. The cultural heritage of the Poles, the people’s of Rus, Ukrainians and Jews stemmed both from western and eastern civilization circles. After the tragic period of the Second World War, the activities of UPA and the resettlement of the local population, many villages and landed estates became barren and were taken over by state-owned Cooperatives.

The village of Ulhówek was first mentioned in 1403 as the knightly estate of Paweł of Radzanów. Ulhówek developed as the local agriculture and service centre. The village’s monuments include the brick Chapel of St Anthony (early 20th century) as well as historical houses and farm buildings.

Greek Catholic buildings have survived in the commune. These include the most valued, which is to be found in Budynin – a wooden church, dating back to 1877 (presently used as a church); in Szczepiatyń – a brick church, dating back to 1913 (presently used as a church), a wooden church dating back to 1890; in Korczmiń – a rebuilt wooden church (1658); in Dyniski and Hubinek – a church belfry from the 18th and 19th centuries. Interesting Roman Catholic churches may be found in the following places: Machnówek (1912), next to it there is a tombstone sculpture (1931) of considerable artistic value; in Rzepliń – end of the 18th century; in Wasylów Wielki – 1897. A historical cemetery chapel (19th century) may be seen in Rzeczyca. In Żerniki the following can be seen: the remains of a manor complex and park (19th century) and a wooden church rebuilt from a former Orthodox church, which once stood in Turkowice.

An important location in Polish history was the 19th century manor in Dyniski, where Papist traditions were carefully nurtured. The line of exquisite guests to this location includes the brilliant composer Franz Liszt and Artur Grottger, who spent much time here with his fiancée Wanda Monee de La Tour. A solitary pine tree has survived. This is where the engaged couple used to meet. Each year Dyniski celebrates the Grottger Days.

[:de]

Urząd Gminy w Ulhówku

Ulhówek 85/1

22-678 Ulhówek

0-84 661-60-05, 661-60-44

e-mail: ulhow_g_s@woi.lublin.pl

www.ulhowek.pl

Die Gemeinde liegt an der Grenze der Landstriche Grzęda Sokolska und Równina Bełżec – als Teil der Kotlina Pobuża.

Der nördliche Teil der Gemeinde hat ein unterschiedlich gestaltetes Hochlandschaftsbild mit dominierenden Anhöhen z. B. Góra Św. Krzyża, Linna Góra, Góra Hubinek, deren absolute Höhen von 225 bis 245 m betragen. Das Tal der Rzeczyca – eines Zuflusses der Sołokija – bildet weitläufige, ebene Senken im Südteil der Gemeinde. Die einzigen bedeutenden Waldgebiete befinden sich in der Równina Bełżce: die Wälder Ulików und Mała Tarasówka.

Diese Gebiete, die jahrhundertlang ethnische Grenzgebiete waren, bewohnte eine multikulturelle Bevölkerung. Die kulturelle Hinterlassenschaft von Polen, Ruthenen, Ukrainern und Juden stammt aus dem westlichen, wie auch aus dem östlichen Kulturkreis. Nach den tragischen Jahren des II. Weltkrieges, dem Wirken der Ukrainischen Aufstandsarmee UPA und der Aussiedlung der hiesigen Bevölkerung verödeten viele Dörfer und Besitztümer und an ihrer Stelle entstanden landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften.

Das Dorf Ulhówek wurde schon im Jahr 1403 als Landgut des Ritters Paweł z Radzanowa erwähnt. Die Ortschaft entwickelte sich als regionales Landwirtschafts- und Dienstleistungszentrum. Unter den Sehenswürdigkeiten in Ulhówek sind die gemauerte Kapelle des hl. Antonius vom Beginn des XX. Jh., historische Gebäude und Wirtschaftsbauten aufzuzählen.

Auf dem Gemeindegebiet blieben griechisch-katholische Sakralbauten erhalten. So z. B. der wertvollste – die Holzkirche in Budynin von 1877 – jetzt als römisch-katholische Kirche genutzt; in Szczepiatyn – die gemauerte Kirche von 1913, jetzt ebenfalls als römisch-katholische Kirche genutzt, eine Holzkirche von 1890; in Korczmin – die wiedererbaute Holzkirche von 1658; in Dyniska und Hubinek – hölzerne Glockentürme aus dem XVIII. und XIX. Jh. Interessante römisch-katholische Kirchen finden wir in: Machnówek von 1912, daneben steht eine steinerne Grabskulptur von 1931 mit großem künstlerischen Wert; in Rzepin – vom Ende des XVIII. Jh.; in Wasylów Wielki – von 1897. Eine historische Friedhofskapelle aus dem XIX. Jh. kann in Rzeczyca besichtigt werden. In Żerniki befinden sich Überreste eines Herrenhauskomplexes mit Park aus dem XIX. Jh. und eine Holzkirche, die aus einer griechisch-katholischen Kirche umgebaut wurde, die in Turkowice stand.

Ein wichtiger Ort für die polnische Geschichte war im XIX. Jh. der Herrenhof in Dyniska, in dem sorgsam papistische Traditionen gepflegt wurden. Geschätzte Gäste waren hier u. a.: der geniale Komponist Franz List und Artur Grottger, der sich hier mit seiner Verlobten Wanda Monee de La Tour aufhielt. Die einsame Kiefer, unter der sich die Verlobten trafen, steht auch heute noch. Jedes Jahr werden in Dyniska die Grottger-Tage begangen.

[:uk]

Urząd Gminy w Ulhówku

Ulhówek 85/1

22-678 Ulhówek

0-84 661-60-05, 661-60-44

e-mail: ulhow_g_s@woi.lublin.pl

www.ulhowek.pl

Розташована між Сокольською грядою і Белською рівниною, яка є частиною котловини Західного Бугу.

Північна частина гміни має різноманітний висотний рельєф з домінуючими у краєвидах узвишшями, наприклад, Гура Свєнтего Кшижа, Лінна Гура, Гура Губінек, абсолютні висоти яких осягають 225 – 245 м. Долина Жечиці – припливу Солокії – утворює великі рівнинні пониження у південній частині гміни. Єдині значні лісні зони розташовані на Белській рівнині: ліс Улікув і Мала Тарасувка.

На цих землях, які протягом сторічь були етнічною межею, проживало населення, що сповідало різні релігії. Культурна спадщина поляків, русинів, українців і євреїв походила як із західного, так і з східного цівілізаційних кіл. Після трагічних років ІІ світової війни, діяльності УПА та виселень тутешнього населення багато сіл і маєтків опустіли, а на їх місці утворювались державні сільськогосподарські господарства і виробничі кооперативи.

Село Ульгувек згадувалось вже у 1403 р. як лицарський маєток Павла з Радзанова. Місцевість розвивалась як локальний осередок сільського господарства і послуг. Серед старовинних пам’ятників Ульгувка можна назвати кам’яну капличку св. Антонія та старовинні доми і господарчі будинки.

На території гміни збереглись сакральні греко-католицькі об’єкти: найбільш цінний з них в Будиніні – дерев’яна церква з 1877 р., тепер костел; у Щепятині – кам’яна церква з 1913 р., тепер костел, дерев’яна церква з 1890 р.; у Корчміні – відбудована дерев’яна церква з 1658 р.; у Динісках і Губінку – церковні дзвінниці XVIII і XIX ст. Цікаві римсько-католицькі костели побачимо: у Махнувку – з 1912 р., біля нього стоїть кам’яна надгробна скульптура великої художньої цінності з 1931 р.; у Жепліні – кінця XVIII ст.; у Васильові Вєлькому – з 1897 р. Старовинну цвинтарну каплицю XIX ст. Можна побачити у Жечиці. У Жерниках знаходяться: решти поміщицької садиби з парком XIX ст., а також дерев’яний костел, перетворений з давнішньої церкви, яка стояла у Турковицях.

Важливим місцем в історії Польщі був у XIX ст. маєток в Динісках, де старанно дбали про традиції папізму. Серед видатних гостей тут, між іншим, перебували: геніальний композитор Ференц Ліст та Артур Гроттгер, який перебував тут із своєю нареченою Вандою Моне де Ля Туп. Збереглася самотня сосна, під якою зустрічались наречені. Щороку в Динісках відбуваються Дні Гроттгера.

[:]

Translate »